Obchodní podmínky

Smluvními stranami, které mají práva a závazky dle těchto pravidel, jsou klient, jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce, Alena Konečná, IČ 08237018, se sídlem Glinkova 17, Brno 623 00, dále vyučující.

 

Všeobecná ustanovení

  1. Přihlášením do kurzu získává student právo na služby školy v rozsahu daném typem kurzu a těmito podmínkami. Vyučující se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat. Podrobné informace o charakteristikách služeb jsou uvedeny na webových stránkách.

  2. Přihlášení do kurzu on-line registrací na webových stránkách. On-line registrace na webových stránkách je platná po zadání přihlášky, jejím potvrzení vyučující a zaplacení kurzovného v souladu s platebními podmínkami. Úhrada probíhá převodem na účet. Potvrzením přihlášky se klient zavazuje provést úhradu kurzovného.

  3. Obchodní podmínky se vztahují na všechny otevřené jazykové kurzy pro veřejnost pořádané vyučujícím. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce.

 

Platební podmínky

  1. Kurzovné je splatné převodem na účet. Jiné způsoby platby škola neakceptuje.

  2. Kurzovné musí být v plné výši uhrazeno nejpozději týden ped zahájením kurzu, nebylo-li na základě individuální domluvy stanoveno jinak. Neuhradí-li klient kurzovné v tomto termínu, je jeho přihláška automaticky stornována.

 

Záruční a stornovací podmínky

  1. Nebude-li vyučující moci příslušný kurz realizovat, obdrží klient zpět kurzovné v plné výši. O zrušení plánovaného kurzu vyučující klienta uvědomí nejpozději 48 hodin před plánovaným zahájením kurzu.

  2. Lekce, na které se klient nedostaví, nejsou nijak nahrazovány.

  3. Uhrazené kurzovné se nevrací. Student má právo na převedení kurzovného do jiného kurzu pro veřejnost. Pokud se tak rozhodne v průběhu kurzu, má právo na převedení odpovídající části kurzovného.